ISUZU Friend get's Friend "เพื่อนดีแนะนำรถดีๆ ให้เพื่อน"


ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดีๆให้เพื่อน

• เฉพาะลูกค้าอีซูซุที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถอีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ หรือ รถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ โดยผู้แนะนำให้ซื้อรถอีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ รับ 1 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ผู้แนะนำให้ซื้อรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ 3 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 รับสิทธิ์ชิงรางวัลโชค 2 ต่อ รับสิทธิ์

 โชคต่อที่ 1
จี้ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 180 รางวัล รวมมูลค่า 3,600,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกเดือนเพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 30 รางวัล

 • จับรางวัลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์, 10 มีนาคม, 8 เมษายน, 11 พฤษภาคม, 9 มิถุนายน และ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. ประกาศผลรางวัลวันที่ 24 กุมภาพันธ์, 24 มีนาคม, 21 เมษายน, 25 พฤษภาคม, 23 มิถุนายน และ 21 กรกฎาคม 2559

 โชคต่อที่ 2
แพ็คเกจทัวร์ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น พร้อมอาหารและที่พัก รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,000,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกคน ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 จับรางวัลในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขารังสิต-นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศผลรางวัลวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

 • โดยจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น

 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้

 • ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิ์เมื่อผู้ถูกแนะนำได้ซื้อและรับรถตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 • พนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

 • ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางไปทัศนาจร ณ ประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นเหตุผล และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง และหากเกิดกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายขายเปิดให้บริการทุกวัน โทร 02-444-1114
Facebook : icckfanpage
LINE : isuzucck 
‪#‎isuzucampaign‬