อีซูซุชัยเจริญกิจ ISUZU CCK "รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559 "


"Thai Chamber Of Commerce Best Awards 2016"
 

อีซูซุชัยเจริญกิจ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลดีเด่น

      บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559  รับมอบรางวัล โดย คุณวุฒิชัย เผอิญโชค
     โดยผ่านหลักการพิจารณา ตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก คือ , หลักนิติธรรม , หลักคุณธรรม , หลักความโปร่งใส , หลักการมีส่วนร่วม , หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า แสดงให้เห็นถึงการประกอบธุรกิจอันมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและเป็นธรรม รวมทีั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม


 ประมวลภาพ " รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559 "