กลุ่ม Thairung group ประกาศเจตนรมณ์ ต่อต้าน คอร์รัปชั่น

 

กิจกรรม "Can You Stop Corruption"


         หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น และประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ท่านสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลให้ท่านทราบ โดยท่านจะได้รับการคุ้มครองตาม “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” ของบริษัทLink: http://www.thairunggroup.co.th/conduct.php

ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริต